FANDOM


Khuzdul

תרגום אותיות הקהוזדול לשפה האנגלית.

קהוזדול היא שפת הגמדים של הארץ התיכונה. נראה שהיא נבנתה, בדומה לשפות השמיות, על בסיס שורשים קבועים של קה-ז-ד, ב-נ-ד, ז-ג-ל (מקבילה העברי של השורש הוא "ג-מ-ד"). לא הרבה ידוע על השפה, בעיקר בגלל שהגמדים שמרו אותה לעצמם, חוץ מקריאת הקרב הקבועה שלהם: "בארוק קהאזאד! קהאזאד אי-מנו!". משמעות הקריאה היא "קרדומי הגמדים! הגמדים באים עליכם!"

לדברי הלהאמים, הקהוזדול היא מיוחדת ושייכת למערכת שפות נפרדת, אאולין, שלא קשורה לשפות האלפים, אשר משתייכות למערכת אורומין. האאולין נקראת על שמו של אאולה, הואלא שיצר את הגמדים.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.