FANDOM


מוריה היתה ממלכת הגמדים הראשונה בארץ התיכונה וגם בשם שני  קהאזאד דום היה גם העיר הכי גדול של הגמדים היכלי קהאזאד דום נחצבו באבן על ידי אנשי דורין בעידן הראשון הגמדים שנחשבו חוצבים גדולים חפרו וחפרו  ואז שחררו שד  שקוראים לו  באלרוג והוא השמיד את מוריה וגרש את הגמדים אורקים היתיישבו  בקהאזאד דום אחד מאורקים הוא אזוג.

אזוג הרג את מלך ארבור תרור  ואז פרצה מלחמת אורקים וגמדים ואז באלין הם  קבוצה חיילים מארבור כבשו את מוריה אבל בסוף מוריה הושמדה על ידי אורקים  ולא חזרו ליישב אותה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.